BHP w gastronomii

Obowiązki bhp w Gastronomii

Restaurator jak i każdy pracodawca powinien wywiązać się z obowiązków nakładanych przez Kodeks Pacy oraz przepisy w zakresie bhp. Jest ich tyle, że mało, który Pracodawca jest w stanie sam o wszystko zadbać. Poniżej opisane zostały podstawowe obowiązki w zakresie bhp, ppoż. oraz pierwszej pomocy.

1.    Przyjmujemy pracownika
Każdy nowy pracownik po wypełnieniu wszystkich kwestionariuszy, oświadczeń a także po podpisaniu umowy powinien przejść szkolenie wstępne bhp, od którego zaczyna się pierwszy dzień pracy. Szkolenie wstępne dzieli się na dwie części – pierwsza część to instruktaż ogólny bhp, który powinien trwać 3 godziny lekcyjne. Następnie pracodawca lub bezpośredni przełożony powinien przeprowadzić drugą część szkolenia, czyli instruktaż stanowiskowy, który powinien trwać w zależności od stanowiska 3 lub 8 godzin lekcyjnych. Jednocześnie każdego nowozatrudnionego pracownika powinniśmy zapoznać z oceną ryzyka zawodowego, którą to pracodawca przeprowadza na każdym stanowisku pracy. Każdego nowo zatrudnianego pracownika powinniśmy wyposażyć w odzież roboczą oraz środki ochrony indywidualnej, które powinny być wyszczególnione w karcie przydziału.  Bardzo ważnym elementem szkolenia wstępnego jest też zapoznanie pracownika z instrukcjami bhp maszyn i urządzeń na stanowisku pracy

2.    Pamiętajmy o pracownikach już pracujących
Po pierwsze w zakładzie pracy powinny być wyznaczone osoby do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz osoby wyznaczone do zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. Wywiązując się z tego obowiązku nie możemy zapomnieć o wyposażeniu miejsca pracy w odpowiednie apteczki, dostosowana do procesu technologicznego oraz środki do gaszenia pożarów, czyli gaśnice. Jakie gaśnice?  Wybrałbym głównie proszkowe oraz do gaszenia pożarów typu, AF, czyli takie, które przeznaczone są do gastronomii. Następna sprawa to przeprowadzanie szkoleń okresowych z zakresu bhp. W zależności od tego, na jakim stanowisku zatrudniamy pracownika tak też często powinniśmy przeprowadzać szkolenia okresowe bhp. Ważnym punktem jest tez stała kontrola warunków bhp na terenie zakładu pracy tak, aby warunki zawsze spełniały odpowiednie standardy.

3.    Dodatkowo pracodawca powinien:

*      Prowadzić rejestr wypadków przy pracy oraz rejestr chorób zawodowych, – mimo że takie nie wystąpiły,

*      Zapewniać  przestrzeganie    w    zakładzie    przepisów    oraz    zasad bezpieczeństwa   i   higieny   pracy,

*      Uwzględnić ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,

*      Informować pracowników o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy

*      Zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne………

I możemy tak sobie jeszcze wymieniać ………….

 

PAMIETAĆ NALEŻY TEŻ O TYM, ŻE JEŻELI ZATRUDNIAMY PRACOWNIKÓW TO SAMI MUSIMY PRZEJŚĆ SZKOLENIE OKRESOWE BHP DLA PRACODAWCÓW

« Powrót